Tap List for this Thursday-Saturday. Reminder:Thur-Friday open 6-8, Saturday open 1-5.

Illumination Saison:  4 oz, 13 oz pours, no growler fills.

Maori Haka :  4 oz, 13 oz pours. 32 oz growlers, 64 oz growlers

Gravitational Pull:  4 oz, 13 oz pours. 32 oz growlers, 64 oz growlers.

Bigger Space Double IPA  4 oz, 13 oz pours. 32 oz and 64 oz growler fill.

Double Espresso Milk Stout – 4 oz, 13 oz pours. 32 and 64 oz growler fills

Mexican Morning – 4 oz, 13 oz pours, NO Growlers.