Espresso Milk Stout – 4 oz . 12 oz, 32 oz growlers, 64 oz growlers
Hop Ritual Pale Ale-4 oz . 12 oz, 32 oz growlers, 64 oz growlers
Mexican Morning Stout- 4 oz pours
Moses Mosaic Saison – 4 oz . 12 oz, 32 oz growlers
Equinox Brown Ale – 4 oz . 12 oz, 32 oz growlers, 64 oz growlers

Flight of all 5: $9

We will be putting on the Belgian Farmhouse once the Moses kicks.