Illumination Saison 4 oz,  13 oz, 32 oz growlers, 64 oz growlers

Hop Ritual Pale Ale– 4 oz,  13 oz, 32 oz growlers, 64 oz growlers

Diplomatic Immunity Pale Ale-  4 oz,  13 oz., 32 oz growlers, 64 oz growlers

Maori Haka IPA-  4 oz,  13 oz., 32 oz growlers only. One per person.

Espresso Milk Stout – 4 oz,  13 oz, 32 oz and 64 oz growlers

Mexican Morning Stout– 4 oz only NO GROWLERS

Flights Available